Algemene voorwaarden

Tarieven

Door de invoering van de vrije tarieven in het tarief mede afhankelijk van de contracten met de zorgverzekeraars. Wanneer er geen afspraak is gemaakt met uw zorgverzekeraar is het tarief €34,00 per behandeling. Een behandeling duurt 30 minuten. Het eerste consult zal doorgaans gebruikt worden voor een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek, om zo een goed beeld te kunnen krijgen van uw klachten.

Bij medische noodzaak is een behandeling aan huis ook mogelijk, hiervoor gelden andere tarieven.

Afspraken

Wanneer u een afspraak heeft, dient u uiterlijk op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Mocht u om welke reden dan ook, niet in staat zijn om op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn, dient u dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of eventueel via de email door te geven. Afspraken die niet, of binnen de 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht tegen het tarief van €27,50. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar en zal voor uw eigen rekening komen te staan.

Declaraties

De meeste declaraties worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedaan. Mocht er geen afspraak gemaakt zijn met uw zorgverzekeraar, ontvangt u wel een factuur welke u zelf dient in te dienen. Mocht u door de behandelingen heen zijn welke vergoed worden vanuit het aanvullende pakket, ontvangt u ook een nota net zoals voor de niet nagekomen afspraken. Nota’s worden doorgaans opgemaakt aan het eind van de maand.

Eigen risico

Alle behandelingen die in het aanvullende pakket zitten hebben geen effect op het eigen risico.

Registratie

De oefentherapeut Mensendieck is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici ex artikel 34 Wet Big en lid van de Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63789132

Klachtenregeling

De praktijk beschikt over een klachtenregeling van de VvOCM welke op te vragen is bij uw therapeut of te vinden is op de website www.oefentherapie-verkleij.nl

Betalingsvoorwaarden oefentherapie Verkleij

Hieronder leest u de betalingsvoorwaarden welke gehanteerd worden door de VvOCM en welke ook toegepast worden bij Oefentherapie Verkleij.

Aanvullend op deze betalingsvoorwaarden geldt dat voor het versturen van een betalingsherinnering €5 euro in rekening zal worden gebracht bovenop het openstaande bedrag. Dit bedrag geldt voor de eerste twee herinnering, daarna zal elke extra herinnering €15 in rekening worden gebracht. De eerste herinnering wordt gestuurd na het verstrijken van de betaaldatum. Daarnaast behoudt oefentherapie Verkleij zich het recht om in gebrekenstelling na de derde herinnering de rekening aan

een incassokantoor te overhandigen. Alle kosten die hierdoor ontstaan, zullen worden verhaald op de patiënt.

  • De patiënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling Oefentherapie.
  • Wanneer de patiënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt €27,50. Dit bedrag dient door de patiënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een afspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.
  • Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut bij wie de patiënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke oefentherapie Mensendieck Verkleij heeft.
  • Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
  • Indien de patiënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
  • Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn te zake van de juistheid van hetgeen de patiënt aan de oefentherapeut verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie van beslissende aard.
  • Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt en oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.